img

17

DISTINCTIONS

img

No. 2

POSITION IN DISTRICT

img

372

LEARNERS IN SCHOOL

Our Vision & Mission

VISION

It is our vision to become a leading school, not only within the Queenstown district, but in South Africa as a whole. Furthermore, within the scope of vision, we optimally strive towards developing a responsible child, and to provide them with the necessary life skills to further their own development to the best of their abilities and to allow them to contribute to their wider communities.

MISSION

We aim to attain the above mentioned by appointing highly qualified, knowledgeable and motivated teachers who work in co-operation with parents and the business community. We also strive to develop the most affordable facilities within the school environment.

Ons Visie & Missie

VISIE

Dit is ons visie om ‘n toonaangewende skool in Queenstown en in Suid-Afrika te wees deur ‘n verantwoordelike, gelukkige kind optimaal te ontwikkel en toe te rus om bydraes te maak tot voordeel van eie ontwikkeling sowel as die vooruitgang van die gemeenskap.

MISSIE

Ons wil bogenoemde bereik deur die aanwending van gekwalifiseerde, goed toegeruste, gemotiveerde en kundinge onderwysers in samewerking met die ouer- en sakegemeenskap met die beste bekostigbare fasiliteite binne skoolomgewing.

Akademie / Academics

By Hoërskool Hangklip word uitnemende onderrig gesien as ‘n paspoort tot elke leerder se suksesvolle toekoms.

Ons streef om elke leerder se volle potensiaal te ontwikkel.

MEDIUM VAN ONDERRIG

Afrikaans en Engels

AKADEMIESE AANGELEENTHEDE:

SENIOR FASE: (Gr 8 en 9)

 • Afrikaans Huistaal OF Afrikaans Eerstse Addisionele Taal
 • English Home Language OF English First additional Language
 • Menslike en Sosiale Wetenskappe
 • Tegnologie
 • Wiskunde
 • Natuurwettenskappe
 • Skeppende Kunste
 • Ekonomiese Bestruursweteenskappe
 • Lewensoriëntering

Voorgesette Onderwys & Opleiding (VOO Gr 10 – 12)

 • Afrikaans Huistaal OF Afrikaans Eerstse Addisionele Taal
 • English Home Language OF English First additional Language
 • Lewensoriëtering
 • Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid

Enige 3 vakke uit die volgende 3 groepe

 • Fisiese wetenskappe OF Verbruikerstudies OF Rekenaar Toepassings Tegnologie OF Geskiedenis
 • Lewenswettenskappe OF Besigheidstudies OF Rekenaar Toepassings Tegnologie
 • Geografie OF Rekeningkunde OF Ingenieursgrafika en Ontwerp
MEDIUM OF TUITION

Afrikaans en Engels

ACADEMIC OPPORTUNITIES:

SENIOR PHASE: (Gr. 8 and 9)

 • English Home Language OR English First Additional Language
 • Afrikaans Huistaal OR Afrikaans Eerstse Addisionele Taal
 • Social Sciences (SS)
 • Technology
 • Mathematics
 • Natural Sciences
 • Creative Arts
 • Economic and Management Sciences
 • Life Orientation

Further Education and Training
(FET Gr. 10-12)

 • English Home Language OF English First additional Language
 • Afrikaans Huistaal OF Afrikaans Eerstse Addisionele Taal
 • Life Oroentation
 • Mathematics OR Mathematical Literacy

Any 3 subjects from the 3 groups

 • Physical Sciences OR Consumer Studies OR Computer Applications Technology OR History
 • Life Sciences OR Business Studies OR Computer Applications Technology
 • Geography OR Accounting OR Engineering, Graphics and Design
Aktiwiteite / Activities

Buitemuurse / Extracurricular

Learners’ skills in their chosen sport or cultural activities are developed by means of specialised coaching, camps and tours.

Leerders se vaardighede om in hulle gekose sportsoort of kultuur aktiwiteite te presteer, word deur middle van gespesialiseerde afrigting, kampe en toere ontwikkel.

Sport en Kultuur

SPORT:

 • Die volgende sportsoorte word aangebied: Rugby, tennis, atletiek, netball, krieket, hokkie, muurbal en swem.
 • Die skool beskik oor die volgende sport fasiliteite: rugby velde en rugby-gimnasium, netbalbane, tennisbane, hokkievelde, muurbalbane, ‘n swembad, ‘n skietbaan, krieketvelde en oeffennette.

KULTUUR:

 • Die skool maak voorsiening vir VCSV, Redenaarsvereninge, ATKV-klub, Debat, Musiekteater, Interact, Drama, Omgewingsklub en Boekklub.
Sport and Culture

SPORT:

 • Learners can participate in the following sports: Rugby, tennis, athletics, netball, cricket, hockey, squash and swimming.
 • The following facilities are available: rugby fields and rugby gymnasium, netball courts, tennis courts, hockey fields, squash courts, swimming pool, cricket fields and cricket nets.

CULTURE:

 • The school provides for the following: SCA, Debating Society, Public Speaking, ATKV-Club, Music Theatre, Interact, Drama, Environmental Club and Book Club.

At Hangklip High School excellent teaching is seen as the passport to every learner’s successful future. We strive to help learners to reach their full potential.

Meet Head Master

AJ Wagener

Meet Our Staff
Contact Us


045 838 3552


hangklip@hshangklip.co.za

Olivier Str
Queenstown
Eastern Cape
5319

BUSINESS HOURS

Mon – Fri 7:30 am – 1:30 pm